PR praxe

Dílna V: PR praxe (ZURb1405)

Vyzkoušejte si práci tiskového mluvčího či pracovníka PR oddělení

Cílem praxe je především vyzkoušet si každodenní práci pracovníků tiskových nebo PR oddělení a jejich fungování. Podle zaměření organizace či instituce studenti absolvují například tiskové konference, ale i práci v terénu. PR praxe je vhodná pro studenty, kteří se více orientují na oblast public relations a uvažují o uplatnění v tomto oboru po absolutoriu. Jako rozšíření portfolia znalostí a dovedností je PR praxe žádoucí i pro studenty, kteří se orientují na žurnalistiku či mediální studia.

Proč PR praxi absolvovat?

Získejte teoretický základ

V teoretické rovině získáte patřičné vědomosti o formě a obsahu tiskových zpráv a PR materiálů, ale i o fungování firem, státní správy, místní samosprávy a dalších složek veřejného života nejméně na okresní úrovni.

Uskutečněte vlastní nápady

V průběhu praxe budete nejenom plnit zadané úkoly, ale na porady oddělení také můžete přicházet s vlastními nápady a následně je případně i realizovat.

Naučte se psát PR texty a tiskové zprávy

Na konci praxe bez problémů zvládnete kompletní tvorbu tiskových zpráv, PR materiálů či podobných výstupů příslušných oddělení: od nápadu, přes získání zdrojů a vlastní výrobu materiálu až po jeho případnou konečnou úpravu a umístění do konkrétního média.

Vše, co potřebujete o PR praxi vědět

V době semestru budete navštěvovat tiskové nebo PR oddělení , na místě se předem dohodnete s vedoucím kurzu. Tuto praxi si zpravidla zajišťují studenti sami .

Je třeba odpracovat celkem 96 hodin. Součástí předmětu jsou i tři průběžné povinné semináře.

PR praxi je možné absolvovat v jarním nebo podzimním semestru .

Před praxí

Prerekvizity předmětu

Kam jít na praxi

Podle čeho si vybrat vhodné oddělení firem či institucí k absolvování PR praxe?

Praktikovat lze ve všech typech firem a institucí v ČR i v zahraničí. PR praxi si zajišťují studenti primárně sami, vyučující jim však může s výběrem poradit.

 • Studenti jsou povinni při sjednávání PR praxe seznámit svého firemního garanta se všemi podmínkami PR praxe (zejména se sylabem), které katedra vyžaduje; pokud s podmínkami garant jako zástupce příslušné instituce nesouhlasí, nelze v instituci PR praxi vykonávat.
 • PR praxi lze konat pouze v instituci, která se zaváže, že studentovi poskytne potřebné podmínky – pracovní prostor, počítač a podobně a bude hradit případné pracovní výjezdy studenta mimo místo působení.
 • Instituce se musí zavázat k zajištění PR praxe v požadovaném rozsahu a kvalitě, k tomu, že umožní „inspekci“ vyučujícího a že po skončení praxe dodá vyučujícímu písemné zhodnocení PR praxe v požadovaném rozsahu.

Příklady firem a institucí pro PR praxi

Na každém místě by měl zpravidla pracovat jeden student, výjimečně i dva, při Ignis Brunensis skupina až cca 7 studentů, na veletrzích podle individuální domluvy).

Další informace

Studenti absolvují praxi zpravidla průběžně po celou dobu výuky v semestru v jednom oddělení jedné firmy či instituce. PR praxi si však lze v případě potřeby a po předběžném projednání s vyučujícím také rozdělit například mezi více oddělení, vykonávat ji na více funkcích nebo ve více společnostech.

PR praxi je třeba si domlouvat nejlépe přímo s vedoucím příslušného PR nebo tiskového oddělení, v němž bude student praktikovat, protože právě vedoucí tohoto oddělení zná nejlépe podmínky, za nichž lze studentům praxi umožnit.

Při sjednávání PR praxe si každý student vždy předem přímo u svého firemního garanta ověřujte, kolik praktikantů na oddělení bude, aby pak měl dostatečný prostor pro svou práci. Pokud to neudělá, hrozí, že bude mít potíže s úspěšným ukončením PR praxe kvůli nedostatku relevantních PR materiálů, které musí ze své PR praxe předložit.

Katedra nevyžaduje žádnou písemnou smlouvu o vykonávání PR praxe. Pokud smlouvu vyžaduje instituce (což je v menšině případů), řeší student vše s dostatečným předstihem před nástupem na praxi s vyučujícím PR praxe.

Průběh PR praxe

Pracovní doba na PR praxi

 • PR praxi studenti vykonávají v době semestru, v určeném tiskovém nebo PR oddělení musí odpracovat celkem 96 hodin.
 • Je třeba si uvědomit, že práce v oblasti PR není z principu přesně časově ohraničena a může být i značně časově náročná.
 • Případné krátkodobé uvolnění z PR praxe si domlouvají studenti přímo s garantem ve firmě, dlouhodobější nepřítomnost je třeba v dostatečném předstihu projednat s vyučujícím praxe a pak adekvátně nahradit.

Studenti si mohou půjčit na katedře techniku – diktafony či fotoaparáty potřebné pro vykonávání praxe.

Podmínky ukončení

 • absolvování vlastní praxe a odevzdání dostatečně kvalitních materiálů zpracovaných při praxi (hodnotí se kvalita i kvantita) případně jiné prokázání činnosti odpovídající náplni předmětu
  (Nestačí, když student odborníka na příslušném oddělení jen stínuje, musí také odvádět relevantní práci buď samostatně, nebo se na ní prokazatelně podílet.)
 • aktivní účast na 3 povinných seminářích
  • první je organizační  a na dalších dvou budete reflektovat své poznatky a zkušenosti z praktické činnosti na tiskových či PR odděleních (prezentace 2 esejí – na 2. semináři esej o dosavadních zkušenostech z praxe, na závěrečném semináři esej o celkových zkušenostech z praxe)
 • předložení hodnocení garanta praxe, v němž bude práce studenta hodnocena minimálně jako dostačující (formulář níže)
 • dodržení všech profesních zásad a souvisejících etických a právních norem

Praxi lze částečně nebo zcela uznat i studentům, kteří působí či působili (maximálně pět let zpětně) v odpovídající organizaci v rozsahu a kvalitě odpovídající podmínkám předmětu.

Jak je to s pojištěním

 • Za škody na zdraví a majetku v době praxe nenese odpovědnost Masarykova univerzita či Fakulta sociálních studií.
 • V případě zájmu o pojištění je nezbytné se pojistit individuálně, což si zajišťuje každý student sám. Pro případ poškození zdraví praktikanta je možné využít individuálního úrazového pojištění. Škody na majetku a zdraví druhých osob je možné pokrýt z pojištění odpovědnosti za škody způsobené v občanském životě, což je volitelné připojištění k pojištění domácnosti (vztahuje se na členy rodiny i mimo domácnost).

Mohlo by vás zajímat

Jak propojit PR praxi s bakalářskou praxí

Propojením PR praxe s přípravou bakalářské práce si můžete tvorbu závěrečné práce značně usnadnit.

 • Hodláte-li psát bakalářskou práci z oblasti PR (provázanou se studovaným oborem), je tedy vhodné zvážit, co vše z firmy či instituce, v níž vykonáváte PR praxi, lze využít.
 • Na všem podstatném se domluvte s vaším garantem praxe či vedoucím příslušného oddělení.
 • Pak oslovte potenciálního vedoucího své bakalářské práce z řad členů katedry, případně odborníků z praxe (pak by se měl k výběru vyjádřit i vedoucí katedry) a téma i další související aspekty zkonzultujte s ním.
 • Podle výsledků dohody ve firmě a na katedře pak můžete začít na své bakalářské práci pracovat.
Jak by měla taková závěrečná práce vypadat?

Zjistěte více o praktických závěrečných pracích.

Praktické závěrečné práce

Zkušenosti studentů

Citace studentů z esejí, které píšou o svých zkušenostech z PR praxe:

Předpokládala jsem dlouhé porady, přísné požadavky a neustálý dohled. Mile mě překvapilo, kolik volnosti jsem na této praxi dostala.

Naučila jsem se, jak se plánuje strategie mediální propagace na několik měsíců dopředu a nahlédla do chodu firmy věnující se PR.

Práce mě velmi zaujala a momentálně ji řadím mezi další možné směry, kterými by se mohly mé budoucí kroky ubírat. Věřím, že tato praxe pro mě bude do budoucna skutečně přínosná. Baví mě zákulisní dění, které se skrývá za každým publikovaným materiálem, a tak doufám, že mi nadšení ještě vydrží. Praxi hodnotím více než kladně.

Současná situace napovídá tomu, že zůstanu v agentuře dále zaměstnaná jako brigádník. Velmi doufám, že se mi i po prázdninách podaří práci skloubit se školou, neboť jsem v agentuře po všech stránkách spokojená.

Vyzkoušela jsem si mnohem víc než psaní PR článků nebo tiskových zpráv. Vymýšlela jsem otázky pro PR rozhovor, tematické plány pro různé klienty a také tvorbu příspěvků na Facebook.

Zkušenosti garantů z institucí se studenty

Citace redakčních garantů odborné praxe z hodnotících dotazníků, které vyplňují pro každého studenta po skončení odborné praxe:

Po celou dobu praxe byla velmi aktivní. Zadané úkoly vždy splnila a sama si říkala o další. Přicházela s novými nápady a vylepšeními.

Studentka se během své praxe v agentuře podílela na různorodých projektech pro vybrané klienty. Vyzkoušela si přípravu tiskové zprávy, komunikaci s novináři, monitoring, tvorbu mediální analýzy v rámci přípravy komunikace. A na závěr praxe zpracovala také komplexní měsíční reporting pro vybraného klienta. Po celou dobu byla velmi aktivní a měla o obor PR skutečný zájem.

Studentka si postupně vyzkoušela práci v PR i základy marketingu – pomáhala s přípravou podkladů pro média, základními rešeršemi, přípravou newsletterů i s konferencí.

Veškeré informace pro tvorbu článků získával sám. Stejně tomu bylo i s vedením diskuzí na facebookovém profilu. Informace si rovněž dokázal ověřit. Spolupráci se studentem hodnotím velmi dobře. Proto jsme se s ním rozhodli nadále spolupracovat.

Garant předmětu

Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D
curik@fss.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info