Projektová a produkční stáž

Povinná praxe pro specializaci Mediální průmysly a produkce

Projektová a produkční odborná praxe má formu stáže v mediální či produkční organizaci (a to v jejím programovém či produkčním oddělení, v rámci tvůrčích a dramaturgických skupin, v distribuci, marketingu apod.). Nabízí významnou možnost propojení předchozí teoretické výuky na katedře s prací v reálných podmínkách. Stáž logicky navazuje na strukturu specializačních přednášek a seminářů a je určena pouze studentům specializace Mediální průmysly a produkce.

K čemu je projektová a produkční stáž dobrá?

Získáte přímou zkušenost z oblasti mediální produkce

Lépe porozumíte fungování mediálních projektů

Zdokonalíte své schopnosti v oblasti týmové spolupráce

Zvýšíte svou konkurenceschopnost na pracovním trhu

Vše, co potřebujete o stáži vědět

Povinná specializační stáž trvá šest týdnů (tj. minimálně 240 hodin). V rámci praxe se budete věnovat produkční činnosti a podílet se na projektech a běžné rutinní práci poskytovatele praxe.

Základní informace

Základní informace k Projektové a produkční stáži

 • Šestitýdenní (tj. minimálně 240 hodin) specializační stáž je povinná pro všechny magisterské studenty specializace Mediální průmysly a produkce.
 • V rámci stáže se studenti věnují produkční činnosti a podílejí se na projektech a běžné rutinní práci poskytovatele praxe.
 • Stáž si zajišťují studenti primárně sami. Pouze v médiích, s nimiž má katedra rámcovou dohodu, zajišťuje stáž přímo vyučující.

Rámcová osnova kurzu

 • Úvodní organizační seminář.
 • Vyjednání stáže studentem.
 • Vlastní stáž na závěr v dotazníku zhodnocená garantem z instituce.
 • Konzultace (hodnocení) průběhu stáže s tutorem, pedagogem katedry.
 • Tvorba kritické reflexe – eseje o průběhu stáže.
 • Závěrečný hodnotící seminář.

Obecné zásady

 • Před přijetím na stáž musí student seznámit příslušného garanta v instituci se všemi pravidly, které je nutno při stáži dodržet, pokud má být studentovi stáž uznána v rámci příslušného kurzu.
 • Pokud instituce (její zástupce) s pravidly nesouhlasí nebo je není možné dodržet, student nemůže v této instituci stáž v rámci příslušného studovaného kurzu vykonávat.
 • Stáž lze konat pouze v instituci, která se zaváže, že studentovi poskytne potřebné podmínky – pracovní prostor, počítač a podobně a bude hradit případné pracovní výjezdy studenta mimo místo působení.
 • Přijetím studenta na stáž se instituce zavazuje k zajištění stáže v požadovaném rozsahu a kvalitě, k tomu, že umožní „inspekci“ vyučujícího a že po skončení stáže dodá vyučujícímu písemné zhodnocení stáže v požadovaném rozsahu.

Kam jít na stáž

Kam můžu jít na stáž?

 • Projektovou a produkční stáž je možno absolvovat nejen v České republice, ale i v zahraničí.
 • Stáž je třeba absolvovat v mediální či produkční organizaci, například programovém či produkčním oddělení, v rámci tvůrčích a dramaturgických skupin, v distribuci, marketingu apod. Stáž na odboru tiskových věcí a marketingu nabízí například Jihomoravský kraj.
 • Stáže nabízí také například Radio Free Europe, což je dnes moderní multimediální organizace. Podrobné informace najdete po přihlášení do univerzitního informačního systému zde.

 • Volbu instituce a oddělení je třeba v dostatečném předstihu (a ještě předtím, než student instituci osloví) zkonzultovat s garantem kurzu Projektová a produkční stáž (vyučujícím) a s vedoucím diplomové práce (stáž by měla souviset s tématem diplomové práce).

 • Studenti absolvují stáž zpravidla průběžně po celou dobu výuky v semestru v jednom oddělení jedné firmy či instituce.

 • Stáž si však lze v případě potřeby a po předběžném projednání s vyučujícím také rozdělit například mezi více oddělení, vykonávat ji na více funkcích nebo ve více společnostech.

Písemná smlouva o vykonání stáže není nutná

 • Katedra nevyžaduje žádnou písemnou smlouvu o vykonávání praxe.
 • Pokud ji vyžaduje instituce, řeší student vše s dostatečným předstihem před nástupem na stáž s vyučujícím kurzu.

Termíny stáže

Termíny stáže

 • Stáž je možné vykonávat zejména v době výuky v semestru, podle dohody s vyučujícím kurzu i jindy.
 • Není nutné stáž vykonávat nepřetržitě, může být i rozdělena na několik částí nebo ji lze vykonávat například jeden nebo více dnů v týdnu.

Stáž v zahraničí

Stáž v zahraničí

 • Stáž lze vykonávat i kdekoliv v zahraničí – instituci je nutné předem konzultovat s vyučujícím.
 • I tuto praxi si pak studenti domlouvají samostatně.

Podmínky ukončení

Podmínky úspěšného ukončení předmětu

 • Předložení kladného hodnocení garanta stáže z příslušné instituce (vyplněný dotazník).
 • Hodnocení vedoucího diplomové práce studenta (vyplněný dotazník – stáž by měla souviset s tématem diplomové práce).
 • Aktivní účast na úvodním organizačním a závěrečném hodnotícím semináři kurzu.
 • Předložení kritické reflexe – eseje o průběhu stáže.

Profesní zásady, etika a právo

Velmi podstatným předpokladem k úspěšnému absolvování stáže v rámci příslušného kurzu (a možnosti pokračovat dále ve studiu) je mimo jiné dodržování všech profesních zásad, etických a právních norem.

Jak propojit magisterskou práci se stáží

Propojení stáže s přípravou magisterské diplomové práce tvorbu závěrečné práce značně usnadňuje.

Na druhé straně však povinná stáž nemusí být nutně explicitně provázaná s diplomovou prací.

Stáž by především měla odpovídat zamýšlenému profesnímu směřování konkrétního studenta/studentky a obohatit ho/ji o profesní zkušenosti, které přesahují hranici studia. Současně by měla umožnit vyzkoušet a uplatnit v praxi (produkční, dramaturgické apod.) to, co se studující dosud naučili.

Zároveň ale platí: propojení stáže s tématem či s přípravou magisterské diplomové práce katedra doporučuje a bude k ní studenty směřovat. Praxe může tvorbu závěrečné práce skutečně značně usnadnit, protože vede k synergickému propojení obou klíčových studijních zkušeností.

Jak postupovat?
 • Nejprve je vhodné zvážit, co vše z firmy či instituce, v níž budete vykonávat stáž, lze využít.
 • Pak vše zkonzultujte s vaším vedoucím diplomové práce.
 • Na všem podstatném se domluvte také vaším garantem stáže či vedoucím příslušného oddělení v instituci, kde budete na stáži.
 • Podle výsledků dohody ve firmě a na katedře pak můžete na své magisterské diplomové práci pracovat.
Jak by měla taková závěrečná práce vypadat?
 • Zjistěte více o praktických závěrečných pracích.

Praktické závěrečné práce

Jak je to s pojištěním

 • Za škody na zdraví a majetku v době praxe nenese odpovědnost Masarykova univerzita či Fakulta sociálních studií.
 • V případě zájmu o pojištění je nezbytné se pojistit individuálně, což si zajišťuje každý student sám. Pro případ poškození zdraví praktikanta je možné využít individuálního úrazového pojištění. Škody na majetku a zdraví druhých osob je možné pokrýt z pojištění odpovědnosti za škody způsobené v občanském životě, což je volitelné připojištění k pojištění domácnosti (vztahuje se na členy rodiny i mimo domácnost).

Kde a jak získat finanční podporu

Kde a jak získat finanční podporu

Příspěvek z fakultních stipendijních programů

 • Pokud stáž spadá do podmínek některého z fakultních stipendijních programů (za předpokladu, že jsou na příslušný akademický rok vypsány), lze požádat o příspěvek; informace o vypsaných programech jsou na webu fakulty.

Další možnosti

 • Splňuje-li stáž určené podmínky, lze využít například fakultní stipendijní program na podporu zahraničních stáží, případně program Erasmus.

Garant předmětu

Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D
curik@fss.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info