Odborná praxe

Odborná praxe (ZURb1112)

Vše o odborné praxi

Aktuální termíny praxe

Termíny praxe

Praxi je možné vykonávat v letním, podzimním nebo jarním turnusu v termínech stanovených katedrou. Zejména kvůli návaznosti na průběžný a závěrečný seminář je možný posun maximálně o sedm až čtrnáct kalendářních dnů.

Vždy do konce ledna pro jarní turnus (mail dostanou všichni studenti, kteří jsou v té době už registrovaní v kurzu v Is, registrujte se tedy co nejdříve) a do konce dubna pro letní a podzimní turnus praxe (mail dostanou všichni studenti, kteří už mají absolvované Cvičné médium a ještě neabsolvovali Odbornou praxi) dostávají studenti hromadný mail s podrobnými instrukcemi k praxi. Na základě tohoto mailu pak zapisují do sdílené tabulky (na kterou dostanou v mailu odkaz) informace o místu své praxe, redakčním garantovi a přesném datu nástupu do redakce.

Pokud hromadný mail nedostanete a přesto chcete praxi v příslušném turnusu absolvovat, ihned po uplynutí termínu pro rozesílání hromadných mailů kontaktujte garanta kurzu Odborná praxe.

Tabulka s předběžnými orientačními dlouhodobě platnými termíny praxí (konkrétní termíny jsou uvedeny v Google kalendáři)

TURNUS/TERMÍNY

JARO

LÉTO

PODZIM

odeslání hromadného informačního mailu studentům

vždy do konce ledna

vždy do konce dubna

vždy do konce dubna

úvodní seminář

(povinný, nutno vyhradit si celý den)

v pondělí týden před začátkem praxe

v pondělí nejbližší 20. květnu, společně pro léto i podzim

v pondělí nejbližší 20. květnu, společně pro léto i podzim

ZAČÁTEK PRAXE

v pondělí nejbližší 15. únoru

v pondělí nejbližší 20. červnu

v pondělí nejbližší 10. září

odevzdání mat. 1. části praxe do IS

v pátek týden před průběžným seminářem do 24.00

v pátek týden před průběžným seminářem do 24.00

v pátek týden před průběžným seminářem do 24.00

průběžný seminář

(povinný, nutno vyhradit si celý den)

v pátek 6. týden praxe

v pátek 6. týden praxe

v pátek 6. týden praxe

KONEC PRAXE

v pátek 12. týden od začátku praxe

v pátek 12. týden od začátku praxe

v pátek 12. týden od začátku praxe

odevzdání mat. 2. části praxe do IS

v pondělí po skončení praxe do 24.00

v pondělí po skončení praxe do 24.00

v pondělí po skončení praxe do 24.00

závěrečný seminář

(povinný, nutno vyhradit si celý den)

v pátek týden po skončení praxe

v pátek týden po skončení praxe

v pátek týden po skončení praxe

Můžu praxi absolvovat i jindy?

Je to možné - na praxi můžete jít kdykoli. Můžete si ji tedy třeba rozložit na jeden nebo dva roky tak, abyste v součtu v redakci odpracovali 12 týdnů. V redakci tady lze pracovat podle dohody jen občas nebo pravidelně jeden den v týdnu a podobně.

Pokud je posun oproti termínům stanoveným katedrou více než 14 dní, je třeba splnit tyto podmínky:

 • Do předmětu Odborná praxe se v ISu zapíšete až poté, co práci v médiu v rozsahu tří měsíců (tedy 12 týdnů) ukončíte.

 • Když například pracujete v redakci jen občas, můžete se do kurzu v Is přihlásit až po odpracování těch 12 týdnů, což může být například až za rok nebo za dva po zahájení vaší spolupráce s redakcí (proto je třeba, abyste si studium řádně naplánovali, protože kredity za praxi dostanete až po absolvování kurzu zapsaného v Is).

 • Spolu s ostatními studenty, kteří praktikují v termínech stanovených katedrou, po zápisu kurzu v Is aktivně absolvujete všechny semináře k praxi a v určených termínech vkládáte stanovené materiály z praxe do Is.

 • Pokud činí posun termínu vaší praxe více než 14 dnů (ale z větší části vaše praxe do katederních termínů stále spadá) a potřebujete z relevantních důvodů absolvovat praxi ve stejném semestru jako studenti, kteří praktikují v termínech stanovených katedrou, můžete požádat s dostatečným předstihem před nástupem praxe vyučujícího, garanta kurzu Odborné praxe, o výjimku.

 • Informace k uznání odborné praxe absolvované v jiném termínu (tzv. zpětné uznání) najdete také zde.

Musím absolvovat praxi v kuse a v jednom médiu?

 • Studenti absolvují praxi zpravidla najednou po celé tři měsíce, lze si ji však i rozdělit například na dvě části v různých termínech. Praxi si lze po předběžném projednání s vyučujícím také rozdělit například mezi více oddělení (kupříkladu polovinu praxe lze absolvovat v domácí redakci a druhou polovinu v ekonomické redakci, sportovní redakci a podobně), vykonávat ji na více funkcích nebo ve více médiích.

Základní informace

Základní informace k odborné praxi

 • Odborná praxe je povinná pro všechny studenty bakalářského prezenčního studia programu Mediální studia a žurnalistika, kteří program studují jako hlavní nebo jednooborový. Odborná praxe je povinná i pro studenty hlavních a vedlejších plánů na dostudování.

 • Na dobu, kdy studenti praktikují, si neplánují žádné další předměty (výjimkou může být seminář k bc. práci, v němž studenti zpracovávají projekt bc. práce, viz níže), věnují se pouze na „plný úvazek praxi“, za kterou obdrží dostatek kreditů pro postup do dalšího semestru.

 • Praxi si zajišťují studenti primárně sami. Pouze v médiích, s nimiž má katedra rámcovou dohodu, může zajišťovat praxi přímo vyučující.

 • Ve vybraném médiu budete pracovat denně po dobu 12 týdnů. Jde o práci na plný úvazek, tedy nejméně 8 hodin denně v pracovních dnech (v mimopracovních podle dohody studenta s redakcí) po dobu uvedených 12 týdnů, což činí dohromady nejméně 60 dnů po 8 hodinách, tj. 480 odpracovaných hodin.

 • Součástí odborné praxe jsou tři semináře – aktivní účast na nich je povinná.

 • Na úvodním semináři budete seznámeni s praxí a její organizací, abyste měli jistotu, že jste se v redakci řádně domluvili a splníte všechny podmínky kurzu.

 • Na průběžném a závěrečném seminář budete krátce prezentovat své zkušenosti z praxe (kladné; záporné; problémy, které potřebujete řešit) a své vybrané publikované materiály.

 • Průběžný seminář vám slouží zejména k tomu, abyste si vzájemně vyměnili unikátní zkušenosti insiderů z desítek redakcí a aby se každý z vás ujistil, že jeho praxe splňuje všechny požadavky kurzu (a pokud například splňuje jen částečně, abyste s vyučujícím zkonzultovali, jak to napravit, abyste mohli praxi úspěšně ukončit).

 • Potřebnou techniku pro praxi (diktafony či fotoaparáty) si můžete půjčit na katedře.

 • Praxi je možné absolvovat v jarním, letním nebo podzimním turnusu v předem stanovených termínech, případně lze v redakci pracovat kdykoliv a až poté, co odpracujete tři měsíce, se přihlásit do kurzu Odborná praxe, požádat takto o zpětné uznání a absolvovat všechny semináře.

Propojení praxe s přípravou bakalářské práce

 • Je-li to možné, katedra doporučuje zvážit propojení praxe s přípravou, projektem, závěrečné bakalářské práce, zejména jde-li o produktovou práci (soubor článků konkrétního žánru na konkrétní téma do konkrétního média). V době praxe se můžete v redakci domluvit, jaké články byste pro ně v rámci bc. práce mohli vytvořit a začít připravovat projekt bc. práce (tedy souběžně s praxí absolvovat příslušný seminář k bc. práci).

 • Naopak výrazně nedoporučujeme zapisovat si souběžně s praxí poslední seminář k bc. práci (tedy psát závěrečnou práci v době praxe, kdy pracujete v redakci na plný úvazek, denně nejméně osm hodin). Obojí je velmi náročné samo o sobě a skloubit to dohromady, absolvovat obojí v jednom semestru, je podle zkušeností studentů, kteří to zkusili, na hranici fyzických i psychických možností (nehledě na to, že minimálně jeden kurz nelze vzhledem k časovým možnostem dělat naplno, vždy je třeba něco vypustit a je tak reálná možnost neudělení zápočtu z jednoho nebo z obou uvedených kurzů).

 • Další informace k propojení závěrečné práce s praxí najdete na tomto webu pod volbou Závěrečné práce.

Obecné zásady

 • Před přijetím na praxi musí student seznámit příslušného garanta v instituci se všemi pravidly, které je nutno při praxi dodržet, pokud má být studentovi praxe uznána v rámci příslušného kurzu (viz například Balíček informací pro instituci).

 • Pokud instituce (její zástupce) s pravidly nesouhlasí nebo je není možné dodržet, student nemůže v této instituci praxi v rámci příslušného studovaného kurzu vykonávat.

 • Praxi lze konat pouze v instituci, která se zaváže, že studentovi poskytne potřebné podmínky – pracovní prostor, počítač a podobně a bude hradit případné pracovní výjezdy studenta mimo místo působení.

 • Přijetím studenta na praxi se instituce zavazuje k zajištění praxe v požadovaném rozsahu a kvalitě, k tomu, že umožní „inspekci“ vyučujícího a že po skončení praxe dodá vyučujícímu písemné zhodnocení praxe v požadovaném rozsahu.

Prerekvizity předmětu

Prerekvizity pro odbornou praxi

 • Před odbornou praxí je potřeba mít splněné předměty Publicistika (ZURb1107) a Cvičné médium (ZURb1111).
 • Abyste mohli absolvovat odbornou praxi ve vámi zvoleném typu média (psané / rozhlas / televize / redakční sociální sítě), je potřeba před tím absolvovat v rámci Cvičného média příslušnou seminární skupinu!
 • Praxi v tištěném nebo online médiu mohou po předchozím schválení vyučujícím vykonávat i studenti, kteří absolvovali "televizní" nebo "rozhlasovou" seminární skupinu, případně skupinu "sociální sítě".

Tyto prerekvizity jsou platné pro studenty, kteří začali své studium oboru v akad. roce 2019/20. Pro starší ročníky platí předchozí pravidla a návaznosti předmětů. Máte pochybnosti? Kontaktujte garanta praxí Mgr. Jaroslava Čuříka, Ph.D.

Kam jít na praxi

Kam můžu jít na praxi?

Praxi je možno absolvovat nejen v České republice, ale i v zahraničí. Praxi je třeba absolvovat zpravidla pouze v domácích zpravodajských redakcích (se stálým redakčním týmem a zpravidla s denním provozem) vybraných seriózních médií (tisk, rozhlas, televize, internetové médium), která nejsou oborově či jinak specializovaná.

Případný záměr jít na praxi do média (redakce), které z těchto kritérií nějakým způsobem vybočuje, je třeba včas (ještě před kontaktováním média) zkonzultovat s vyučujícím kurzu Odborná praxe.

Povinná praxe je koncipovaná jako žurnalistická, nelze ji tedy absolvovat v médiích, která se zabývají public relations a podobně nebo nerozlišují mezi PR, skrytou reklamou a žurnalistikou (například v některých menších soukromých médiích, firemních médiích nebo v obecních a městských zpravodajích).

V případě jakékoliv nejistoty doporučujeme zkonzultovat volbu média a redakce v dostatečném předstihu (a ještě předtím, než student osloví redakci) s garantem kurzu Odborná praxe (vyučujícím). Taková konzultace není zpravidla nutná, jde-li o médium uvedené v příkladech médií (viz odkaz níže), pokud není u informací ke konkrétnímu médiu uvedeno jinak.

Písemná smlouva o vykonání praxe není nutná

Katedra nevyžaduje žádnou písemnou smlouvu o vykonávání praxe. Pokud ji vyžaduje instituce (což je v naprostém minimu případů), řeší student vše s dostatečným předstihem před nástupem na praxi s vyučujícím praxe.

Kdo může být redakčním garantem praxe?

Garantem odborné praxe v redakci musí být novinář, který se studentovi přímo a průběžně v době tříměsíční praxe věnuje, podle typu redakce to může být například šéfredaktor, editor nebo zkušený redaktor/reportér. Nemůže to být například redakční sekretářka, personalista apod.

Na konci praxe garant se studentem projedná jeho působení v instituci a zhodnotí je. Zároveň vyplní elektronický dotazník garanta, který sám na základě pokynů od vyučujícího kurzu uloží do univerzitního informačního systému.

Dotazník se do složky studenta v odevzdávárně přenese do 24 hodin poté, co ho garant vyplní a uloží. Ke čtení je přístupný příslušnému studentovi a vyučujícímu slouží jako jeden z podkladů pro závěrečné hodnocení studenta v kurzu Odborná praxe. 

Příklady médií

Ověřte si, kolik praktikantů bude v redakci

Při sjednávání praxe si vždy předem přímo u svého garanta v příslušné redakci důkladně ověřte, kolik praktikantů v redakci bude, abyste pak měli dostatečný prostor pro publikování svých autorských materiálů. Pokud to neuděláte, hrozí vám, že budete mít potíže s úspěšným ukončením praxe kvůli nedostatku publikovaných materiálů.

Praxe v zahraničí

Praxe v zahraničí

Praxi lze vykonávat i kdekoliv v zahraničí – instituci je nutné předem konzultovat s vyučujícím. Tuto praxi si studenti domlouvají buď samostatně, nebo ji lze v některých případech zajistit přes katedru prostřednictvím programu Erasmus (například v anglickojazyčném týdeníku New Europe v Bruselu a podobně).

Více o praxi v zahraničí

Kdy si domluvit praxi a zapsat seminář

Kdy si domluvit praxi a zapsat seminář

 • Odbornou praxi si zapište co nejdříve poté, co máte splněné potřebné prerekvizity (předměty) ve 2. nebo 3. ročníku studia. Předmět si zapište v ISu hned, jak to systém pro daný semestr umožní.
 • Praxi si ve zvoleném médiu domluvte ideálně s předstihem alespoň několika týdnů před plánováným absolvováním.
Podzimní, jarní a letní turnus
 • Praxi si zapište v podzimním semestru v případě letního nebo podzimního turnusu.
 • Praxi si zapište v jarním semestru v případě jarního turnusu.

Studenti, kteří jdou na praxi v letním turnusu, si praxi i seminář formálně zapisují až v podzimním semestru – aby jim mohly v době letní praxe chodit hromadné maily, je ale třeba, aby se v IS do kurzu registrovali ihned, jak je to možné, zpravidla do konce června.

Kdy je o praxi největší zájem a kdy jsou redakce volnější?

Největší zájem mají obvykle studenti o letní turnus, nejméně studentů se hlásí do jarního turnusu. Redakce jsou tedy praktikanty nejvíce obsazené v létě a v některých z nich může být obtížné najít volné místo.

Termíny pro letošní rok

Aktuální konkrétní termíny praxí najdete v záložce Termíny praxe.

Uznání praxe absolvované v jiném termínu

Uznání odborné praxe absolvované v jiném termínu

V případě, že má student relevantní důvod absolvovat praxi v jiném termínu než je stanovený katedrou (posun o více než čtrnáct dnů), může o uznání kurzu Odborná praxe požádat zpětně.

 • Uznat lze práci vykonávanou maximálně pět let před podáním žádosti o její uznání. Takovou práci přitom může student vykonávat nejenom vcelku, ale může například pracovat podle svých možností i jeden dva dny v týdnu do té doby, než splní všechny podmínky kurzu Odborná praxe.
 • Zpětné uznání praxe není automatickým nárokem, práce studenta se posuzuje vždy individuálně.
 • O zpětné uznání žádá student prostřednictvím přihlášení se do kurzu Odborná praxe v ISu vždy až poté, co je přesvědčen, že splnil všechny potřebné podmínky tohoto kurzu (mimo podmínky absolvování praxe v termínu stanoveném katedrou). Spolu s ostatními studenty pak aktivně absolvuje všechny semináře k praxi a v určených termínech vkládá stanovené materiály z praxe do ISu.

Podmínky ukončení předmětu

Podmínky úspěšného ukončení předmětu

 • Splnění všech podmínek je posuzováno individuálně a komplexně, v žádném případě není rozhodující například pouhý počet publikovaných materiálů.
 • Předložení dostatečného množství (→ FAQ) vlastních kvalitních žurnalistických autorských materiálů (→ FAQ) publikovaných v médiu, v němž student vykonává praxi (v průběhu a na konci praxe).
 • Autorské materiály přitom musí být za celou dobu praxe zejména vícezdrojové (→ FAQa tedy i rozsáhlejší (například jednozdrojové materiály typu rozhovor nebo story mohou být zastoupeny pouze menšinově, stejně tak jako velmi krátké jednozdrojové materiály typu pozvánka, krátce apod.), musí obsahovat citace nebo parafráze konkrétních jednoznačně identifikovatelných zdrojů.
 • Případná jiná doložená redakční práce (→ FAQ).
 • Aktivní účast na třech průběžných seminářích po celou dobu jejich konání.
 • Dvě průběžné eseje o zkušenostech z praxe.
 • Kladné hodnocení redakčního garanta praxe (garant projedná hodnocení se studentem a dotazník vyplňuje a ukládá sám přímo do univerzitního informačního systému podle pokynů od vyučujícího kurzu Odborná praxe).

Profesní zásady, etika a právo

Velmi podstatným předpokladem k úspěšnému absolvování praxe v rámci příslušného kurzu (a možnosti pokračovat dále ve studiu) je mimo jiné dodržování všech profesních zásad, etických a právních norem.

Je splnění podmínek praxe náročné?

 • Ano, praxe je náročná, ale podle dlouholetých výsledků jsou na ni studenti katedry velmi dobře připraveni a redakční garanti praxe hodnotí práci drtivé většiny z nich velmi kladně.
 • Není třeba se bát, kurz Odborná praxe bez potíží úspěšně absolvuje naprostá většina studentů.
 • Případné potíže u cca 5 až 10 studentů ročně (z celkového počtu kolem stovky) se téměř vždy daří (má-li student zájem) vyřešit.
 • Řešením může být například prodloužení praxe o týden nebo student jednoduše do konce zkouškového období doplní podle domluvy s vyučujícím své portfolio publikovaných žurnalistických materiálů.
 • Podstatný je vždy zájem studenta případné potíže řešit, pokud se včas obrátí na vyučujícího a svou situaci zkonzultuje, prakticky vždy lze najít schůdné řešení.

Zde je pár čísel z Isu:

 • V roce 2022 bylo v kurzu zapsaných 88 studentů, jen 1 dostal N a 1 pomlčku (plus 2 studentky studium v době praxe ukončily a 1 studium přerušila).
 • V roce 2021 bylo v kurzu zapsaných 85 studentů, jen 1 dostal N (a žádný pomlčku).
 • V roce 2020 bylo v kurzu zapsaných 111 studentů, jen 2 dostali N a 3 pomlčku.
 • V roce 2019 bylo v kurzu zapsaných 97 studentů, jen 3 dostali hodnocení N (a žádný pomlčku).
 • V roce 2018 bylo v kurzu zapsaných 110 studentů, nikdo nedostal hodnocení N (pouze 1 pomlčku, protože se praxe nakonec nezúčastnil a nebylo tedy co hodnotit).
 • V roce 2017 bylo v kurzu zapsaných 125 studentů, jen 1 dostal hodnocení N (a další 1 pomlčku).
 • V roce 2016 bylo v kurzu zapsaných 106 studentů, jen 2 z nich dostali hodnocení N (a další 4 pomlčku).
 • V roce 2015 bylo v kurzu zapsaných 112 studentů, pouze 2 z nich dostali hodnocení N (a další 2 pomlčku).

Pokyny ke vkládání materiálů z praxe do odevzdávárny

Zobrazit pokyny

Kde a jak získat finanční podporu

Kde a jak získat finanční podporu

Zhruba polovina médií, v nichž studenti dlouhodobě praktikují, jim poskytuje honorář (buď paušální nebo za publikované materiály), přistupuje k nim podobně jako k ostatním externím spolupracovníkům redakce.

Pokud se redakce rozhodne studentům za dobrou práci honorář poskytovat, katedra mediálních studií a žurnalistiky to vítá.

Příspěvek z fakultních stipendijních programů

Příspěvek lze získat i z fakultních stipendijních programů (za předpokladu, že jsou na příslušný akademický rok vypsány); informace jsou na webu fakulty.

Praxe v ČR nebo na Slovensku
 • Zejména pro studenty fakulty absolvující povinné odborné praxe v České republice a na Slovensku je určen stipendijní program označený zpravidla jako 3C. Praxe musí být podle příslušné směrnice děkana absolvována mimo trvalé bydliště žadatele a zároveň mimo Brno.
 • Stipendijní řád ale umožňuje i výjimku: V odůvodněných případech lze udělit stipendium i těm studujícím, kteří svou praxi vykonávají v Brně nebo v místě svého trvalého bydliště. Za odůvodněné případy může být považována situace, kdy studentovi či studentce kvůli výkonu praxe vzrostou životní náklady (jinými slovy pokud prokážou, že oproti situaci, kdy by se účastnili běžné výuky na FSS mají vyšší životní náklady).
 • Žádost o příspěvek z tohoto fakultního stipendijního programu na příslušném formuláři musí obsahovat všechny náležitosti podle aktuální příslušné směrnice děkana. Administraci žádostí má po jejich doporučení vyučujícím praxe na starosti sekretářka katedry.
 • Správně vyplněné žádosti vkládají studenti do složky nazvané Žádosti o stipendia zřízené v odevzdávárně kurzu Odborná praxe ve stejném termínu jako materiály pro průběžný seminář praxe.
Praxe v zahraničí
 • Pro praktikanty v zahraničí je určen fakultní stipendijní program na podporu zahraničních stáží.
 • Studenti, kteří budou vykonávat odbornou praxi v zahraničí, mohou také využít například program Erasmus.

Pokyny k žádosti o stipendium

Jak je to s pojištěním

Jak je to s pojištěním

Za škody na zdraví a majetku v době praxe nenese odpovědnost Masarykova univerzita, potažmo Fakulta sociálních studií. V případě zájmu o pojištění je nezbytné se pojistit individuálně.

Pro případ poškození zdraví praktikanta je možné využít individuálního úrazového pojištění.

Škody na majetku a zdraví druhých osob je možné pokrýt z pojištění odpovědnosti za škody způsobené v občanském životě, což je volitelné připojištění k pojištění domácnosti (vztahuje se na členy rodiny i mimo domácnost).

Pohlídejte si prerekvizity

Chcete jít na odbornou praxi do tištěného / online média, rozhlasu, a nebo do televize?

Nezapomeňte si včas zjistit, jaké prerekvizity (předměty a jejich seminární skupiny) musíte před odbornou praxí splnit!

Zobrazit prerekvizity

Garant předmětu

Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D
curik@fss.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info